Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.08.2013
Дата публікації 16.08.2013 20:58:11
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Богородчанська райсільгоспхімія"
Юридична адреса* 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 112
Керівник* Остап'юк Андрій Михайлович - Директор. Тел: 0347121899
E-mail* 05489017@pfg.if.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного Акціонерного Товариства «Богородчанська райсільгоспхімія” (код ЄДРПОУ 05489017, місцезнаходження 77700, Івано-Франківська область, Богородчанський район, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 112).

Правління Приватного Акціонерного Товариства «Богородчанська райсільгоспхімія» повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 вересня 2013 року о 08 год. 30 хв. за адресою: 77700, Івано-Франківська область, Богородчанський район, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 112, великий зал.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму існування та затвердження рішення про дематеріалізацію
4. Обрання Ревізора Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість
Реєстрація учасників 16 вересня 2013 р. з 08:15 год. до 08:30 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16 вересня 2013р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 77700, Івано-Франківська область, Богородчанський район, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 112 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00).
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –– Директор – Остап’юк Андрій Михайлович, тел.0977838514.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Остап'юк Андрій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.08.2013
(дата)