Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.04.2013
Дата публікації 04.04.2013 21:05:35
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Богородчанська райсільгоспхімія"
Юридична адреса* 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 112
Керівник* Терефенко Назарій Романович - Голова правління. Тел: 0347121899
E-mail* 05489017@pfg.if.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного Акціонерного Товариства «Богородчанська райсільгоспхімія” (код ЄДРПОУ 05489017, місцезнаходження 77700, Івано-Франківська область, Богородчанський район, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 112).

Правління Приватного Акціонерного Товариства «Богородчанська райсільгоспхімія» повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о 08 год. 30 хв. за адресою: 77700, Івано-Франківська область, Богородчанський район, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 112, великий зал.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізора Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту.
9. Затвердження рішення про дематеріалізацію.
Реєстрація учасників 29 квітня 2013 р. з 08:15 год. до 08:30 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26 квітня 2013р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 77700, Івано-Франківська область, Богородчанський район, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 112 в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00).
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –– член Правління – Остап’юк Андрій Михайлович, тел.0977838514.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника період
2012 р. 2011 р.
Усього активів 856,7 856,7
Основні засоби 826,7 826,7
Довгострокові фінансові інвестиції 30,0 30,0
Запаси 27,9 27,9
Сумарна дебіторська заборгованість 130,1 113,0
Грошові кошти та їх еквіваленти - 0,1
Нерозподілений прибуток -641,9 -650.9
Власний капітал - -
Статутний капітал 428.0 428.0
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 214.2 206.2
Чистий прибуток (збиток) 9.0 - 31.5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1712000 1712000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 6
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Терефенко Назарій Романович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2013
(дата)