Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.03.2019 23:52:01
Дата здійснення дії: 29.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  05489017
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»

(код за ЄДРПОУ 05489017, місцезнаходження: 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, будинок 112 (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться, 29 квітня 2019 року о 9 год.00 хв. за адресою: 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, будинок 112, (кабінет директора).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
  5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2018 рік.
  6. Затвердження порядку використання прибутку (збитку) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
  7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
  8. Обрання Голови та членів Наглядової ради.
  9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.
  10. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

 

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - 23 квітня 2019 р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

847,2

624,4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

211,2

273,2

Запаси

0,0

0,0

Сумарна дебіторська заборгованість

605,2

320,4

Гроші та їх еквіваленти

0,8

0,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1470,6

-1470,6

Власний капітал

-28,2

-28,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

428,0

428,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0,0

0,0

Поточні зобов'язання і забезпечення

875,4

652,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

0,0

0,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1712000

1712000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0

0,0

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

 

Питання 1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів».

Проект рішення: Обрати такі робочі органи Товариства:

Голова зборів: Терефенко Галина Василівна

Секретар зборів: Остап’юк Любов Василівна

Голова Лічильної комісії: Терефенко Назарій Романович

 

Питання 2 порядку денного: «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: Оцінити звіт Директора Товариства як «задовільно». Затвердити Звіт Директора Товариства «Про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2018 рік».

 

Питання 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення: Оцінити звіти Наглядової Ради Товариства як «добре». Затвердити Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 

Питання 4 порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства»

Проект рішення: Надати згоду з визначеними напрямами роботи та стратегією розвитку Товариства в 2019 році.

 

Питання 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2018 рік»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2018 рік.

 

Питання 6 порядку денного: «За результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом не нараховується.

Проект рішення:   Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, оскільки підприємство спрацювало без прибутку.

 

Питання 7 порядку денного: «Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради»

Проект рішення: У зв’язку з закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.

 

Питання 8 порядку денного: «Обрання Голови та членів Наглядової ради»

Проект рішення: Обрати Голову та членів Наглядової ради.

 

Питання 9 порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів»

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Питання 10 порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів»

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких може бути заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством у ході його діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 08.30 год. до 08.50 год. за місцем та в день проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, будинок 112, (кабінет директора), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор Остап'юк Л.В.

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, будинок 112 (кабінет директора). Телефон: 0969806850.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://05489017.smida.gov.ua

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Директор Остап’юк Л.В.