Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2020 19:29:01
Дата здійснення дії: 27.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  05489017
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»

(код за ЄДРПОУ 05489017, місцезнаходження: 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, буд.112) (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться, 27 квітня 2020 року о 9.00 год. за адресою: 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, буд.112, (кабінет директора). Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 08.30 год. до 08.50 год. за місцем та в день проведення зборів. Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - 21 квітня 2020 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
  2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного, про затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів .
  3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  5. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
  6. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2019 рік.
  7. Затвердження порядку використання прибутку (збитку) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
  8. Про ліквідацію ПрАТ «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ».
  9. Призначення ліквідаційної комісії ПрАТ «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»
  10. Про ліквідацію Дочірнього підприємства «МАШИННО-ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ» ВАТ «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2587,3

847,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

211,2

Запаси

0

0,0

Сумарна дебіторська заборгованість

2238,7

605,2

Гроші та їх еквіваленти

6,8

0,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

497,7

-1470,6

Власний капітал

1940,1

-28,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

428,0

428,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0,0

0,0

Поточні зобов'язання і забезпечення

647,2

875,4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1968,3

0,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1712000

1712000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,2907

0,0

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Питання 1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів».

Проект рішення: Обрати такі робочі органи Товариства:

Голова зборів: Терефенко Галина Василівна

Секретар зборів: Остап’юк Любов Василівна

Голова Лічильної комісії: Терефенко Назарій Романович.

 

Питання 2, порядку денного: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного, про затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

– Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом Голови Реєстраційної комісії.

– У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим та засвідченим підписом Голови Реєстраційної комісії і акціонера.

Час для виступів доповідачів з питань звітів - до 15 хвилин, з інших питань порядку денного - до 5 хвилин. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

 

Питання 3, порядку денного: «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення: Оцінити звіт Директора Товариства як «задовільно». Затвердити Звіт Директора Товариства «Про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2019 рік».

 

Питання 4 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення: Оцінити звіти Наглядової Ради Товариства як «добре». Затвердити Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 

Питання 5 порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства»

Проект рішення: Надати згоду з визначеними напрямами роботи та стратегією розвитку Товариства в 2019 році.

 

Питання 6 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2019 рік»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2019 рік.

 

Питання 7 порядку денного: «За результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом не нараховується.

Проект рішення: Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

Питання 8 порядку денного: «Про ліквідацію ПрАТ «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»

Проект рішення: Ліквідувати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ», код за ЄДРПОУ 05489017, місцезнаходження: 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, буд.112.

 

Питання 9 порядку денного: «Призначення ліквідаційної комісії ПрАТ «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»

Проект рішення: Призначити ліквідаційну комісію у складі Голови ліквідаційної комісії ПрАТ «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ» Остап'юк Любов Василівни, ідентифікаційний номер 2332420424

 

Питання 10 порядку денного: «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «МАШИННО-ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ» ВАТ «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ»

Проект рішення: Ліквідувати Дочірнє підприємства «МАШИННО-ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ» ВАТ «БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙСІЛЬГОСПХІМІЯ», код за ЄДРПОУ 25595856, місцезнаходження: 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, буд.112.

 

Станом на 19.03.2020 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства складає 1712000 шт., загальна кількість голосуючих акцій, складає 1323922 шт.

Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, буд.112, (кабінет директора), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор Остап'юк Л.В.

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою: Івано-Франківська обл., Богородчанський район, селище міського типу Богородчани, вул. Шевченка, буд.112 (кабінет директора). Телефон: 0969806850.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://05489017.smida.gov.ua

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Директор Остап’юк Л.В.